Cooltech Finland Oy
Aholanmäentie 88
FI-49630 Vehkajoki
Kommune: Fredrikshamn
Region: Sydfinland