Aven Holmestrand AS
Sørbyveien 17
NO-3083 Holmestrand
Kommune: Holmestrand
Region: Vestfold
Telefon: +47 33066560
Fax: +47 33066561